ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


1. Szolgáltató

Cégnév: 4motion Studio Informatikai Betéti Társaság
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-06-067838
Adószám: 21145694-1-13
Székhely: 2336 Dunavarsány, Habitat utca 21/3.
E-mail: info@4ms.hu

2. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások és az igénybe vevő

Igénybe vevő a fentebbi szolgáltatások bármelyikét, regisztrációt követően igénybe vevő személy.

3. Adatkezelő

Adatkezelő az 1. pontban megjelölt szolgáltató.

4. Érintett

A jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt szolgáltatások igénybevétele (ügyfélkapcsolat) alatt megvalósuló adatkezelés során érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

5. Kapcsolattartás az adatkezelővel

A szolgáltató az 1. pontban megjelölt e-mail címen és facebook oldalán kapcsolattartási lehetőséget biztosít.

Az érintett bármikor könnyen és egyszerűen felvilágosítást kaphat, hogy személyes adatait milyen adatkezelési körülmények mellett kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő telefonon keresztül általános tájékoztatást nem ad, de az érintett bármely jogának gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát (így például az adatairól való tájékoztatáskérést) írásban fogadja el az adatkezelő (elektronikus úton vagy postai úton).

6. Az adatkezelés célja

Adatkezelő az ügyfélkapcsolatban elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben.

Adatkezelő a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Adatkezelő a 2. pontban megjelölt, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Fentebbi célokat szolgálja a mobil, illetve vezetékes telefonszám, skype azonosító adatkezelő általi kezelése is.

Egyebekben adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail cím, valamint a szolgáltatás igénybevétele során használt nyelvre vonatkozó adat). Az adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény törvényben (a továbbiakban: Ekertv.) meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés (a természetes személyazonosító adatok, lakcím, szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye, továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok) az érintett adatkezelési hozzájárulása önkéntes és határozott akaratkinyilvánításán alapul, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, az alábbi rendelkezések alapján:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
 • Az EU/2016/679 (GDPR), 6.cikk (1) bekezdés a, pontja

8. A kezelt adatok köre

Adatkezelő által kezelt adatok:

 • az érintett neve, e-mail címe, a szolgáltatás igénybevétele során használt nyelv továbbá szükség szerint a számlázási és/vagy postacíme, mobil, illetve vezetékes telefonszáma,
 • a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok,
 • a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok.

Nem minősül az adatkezelés szempontjából személyes adatnak az olyan e-mail cím és telefonszám, amely az érintettel nem hozható kapcsolatba, valamint amelyből nem vonható le az érintettre vonatkozó következtetés, így különösen az igénybe vevő - természetes személy nevét nem tartalmazó - központi elektronikus levelezési címe, valamint az igénybe vevő olyan telefonszáma, amelyen az igénybe vevővel történő kapcsolattartás során az érintett közvetlenül nem érhető el.

9. Az adatkezelés időtartama

Az érintett személyes adatait adatkezelő az alábbi időtartamokban kezeli:

 • a szerződéskötés előkészítése körében: távollevők között kötött szerződés esetén a szerződési ajánlat megtételétől, egyébként az ajánlatkéréstől a szerződés megkötéséig vagy a szerződés létrejöttének elmaradása esetén az ezt megalapozó jognyilatkozat megtételéig,
 • a szerződés megkötése esetén: a szerződés megszűnéséig, illetve a számlázásig.

A követelések érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) normaszövegében meghatározott általános elévülési idő (5 év) irányadó, ha az adatkezelő és az igénybe vevő a Ptk. szabályai alapján eltérő elévülési időben nem állapodtak meg.

Az adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél már megszűnt, vagy amelynek törlését egyébként az érintett kérte.

10. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jog érvényesülése érdekében az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a személyes adatai útját a feldolgozásuk során követni, és a jogait érvényesíteni tudja.

Ennek részeként szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy a 2. pontban megjelölt weboldalak tárhelyszolgáltatója, amelytől a szolgáltató a szervergépet béreli, adatfeldolgozónak minősül.

A tárhelyszolgáltató adatai:

Neve: WEB-SERVER Kft.
Cégjegyzékszáma: 09-09-011599
Székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
Postacíme: 4001 Debrecen Pf. 526
Telefonszáma: +36 (52) 541-346
E-mail címe: info@web-server.hu

Honlapja: www.web-server.hu | Adatvédelmi tájékoztató

Az adatfeldolgozó az adatokat kizárólag magyarországi szerveren tárolja, külföldi adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére azok nem kerülnek továbbításra.

11. Harmadik fél által gyűjtött adatok

Oldalunkon a Facebook és a Google Adwords (adatgyűjtő) által gyűjtött adatokat is felhasználunk a felhasználói élmény javítása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) az adatgyűjtő EU-n kívüli szervereire is kerülhetnek átvitelre és letárolásra. Az adatgyűjtő arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy az adatgyűjtő jelentést készítsen a látogatásukról, használhatják az adatgyűjtő saját beállításait illetve telepíthetnek böngészőjükbe az adatgyűjtést blokkoló böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja az adatgyűjtő JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt az adatgyűjtő számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítettek letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Fenti szolgáltatók által gyűjtött adatok ellenőrzéséhez, kikapcsolásához az alábbi tájékoztatók nyújtanak segítséget:

12. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére - az adatkezelési célok figyelembevételével és jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megtartására kötelezve - az alábbi személyek jogosultak:

 • a szolgáltató vezető tisztségviselői,
 • a szolgáltatónál fejlesztési és terméktámogatási munkatárs munkakörben foglalkoztatott munkavállalók,

13. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatok magas szintű védelmét biztosítja, gondoskodik az adatok biztonságáról. Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Ennek elérése érdekében megfelelő intézkedések kialakítására került sor, így személyre szabható jelszóhasználati megoldás működtetése szolgálja a személyes adatok informatikai védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során pedig informatikai megoldás biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

14. Kivételes adatkezelés az érintett hozzájárulásának hiánya esetén

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ezen jogalap alkalmazásához adatkezelő elvégzi az ún. érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során adatkezelő azonosítja jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.

A teszt eredményéről oly módon tájékoztatja adatkezelő az érintettet, hogy annak alapján egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az adatkezelő a beleegyezése nélkül kezeljen személyes adatot.

15. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről és az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad

 • az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről
 • az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

Az adatkezelő adattovábbítást nem végez, de az érintettnek kérelmére erről a tényről külön is tájékoztatást ad.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását is.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet adatkezelő értesíti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Panasz esetén az érintettnek valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az adatkezelőnek elküldenie. Az érintett panaszát megküldheti az adatkezelőnek az 1. pontban megjelölt postai és elektronikus elérhetőségek bármelyikén.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhető az érintett számára az alábbiak szerint:

postai elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

telefonszáma: +36 1 391 1400,

e-mail címe ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlapjának címe: http://www.naih.hu/

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha


 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Személyes adat felhasználására vagy továbbítására közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára nem kerül sor.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

16. Tájékoztató Cookie (süti) használatáról

A Cookie egy olyan információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, a böngésző pedig visszaküld a szervernek.

Szolgáltató tájékoztatja az 2. pont szerinti weboldalak felhasználóit, hogy néhány Cookie használata szükséges az oldalak működéséhez, egyesek pedig a teljesítmény és a felhasználói élmény javítása érdekében szükségesek.

A Cookie tárolására minden esetben a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, azzal, hogy a hozzájárulás hiányában a weboldalak helyes működése esetenként nem biztosítható az adatkezelő által.

A tárolt Cookie-k az alábbiak szerint alakulnak:

 • van-e javascript a kliensoldalon (telesítmény és felhasználói élmény javítása érdekében),
 • ún. session ID (oldal működéséhez bejelentkezve tartás), valamint bejelentkezés megjegyzése

A Cookie tárolásának időtartama egy hét.

A felhasználónak bármikor lehetősége van a Cookie-kat törölni, saját böngészőjük segítségével.

Bővebben olvashat a "süti törvény"-ről,ha ide kattint.


Maradjon velünk kapcsolatban!


Van egy projekje számunkra? Nagyszerű! Küldjön nekünk egy üzenetet, és hamarosan jelentkezünk!


©2019 - 4ms.hu | 4motion Studio Bt. | Magyarország | 21145694-1-13

Adatvédelmi irányelvek